เทศบาลตำบลบ้านแท่น
อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
https://www.banthaenlocal.go.th
นายสุชน พงษ์สระพัง
นายสุชน พงษ์สระพัง
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแท่น
093-6629919
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
69   คน
สถิติทั้งหมด
42290   คน
Your ip address: 44.200.168.16
เริ่มนับวันที่ 8 มีนาคม 2559
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
01. โครงสร้าง
02. ข้อมูลผู้บริหาร
03. อำนาจหน้าที่
04. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
05. ข้อมูลการติดต่อ
06. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
08. Q&A
09. Social Network
010. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
010. แผนดำเนินงานประจำปี
011. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
012. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
013. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
014. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
015. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
016. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
017. E-Service
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
018. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
019. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
020. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
021. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
022. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
023. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
024. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
025. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
026. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
027. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
028. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
029. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
030. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
031. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
032. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
033. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
034. นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
035. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
036. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
036. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
037. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
038. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
039. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
040. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
041. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
042. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
043. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน