เทศบาลตำบลบ้านแท่น
อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
https://www.banthaenlocal.go.th
นายสุชน พงษ์สระพัง
นายสุชน พงษ์สระพัง
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแท่น
093-6629919
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
203   คน
สถิติทั้งหมด
58702   คน
Your ip address: 3.236.46.172
เริ่มนับวันที่ 8 มีนาคม 2559

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

20/09/2566   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสสายทาง ชย.ถ. ๑๗-๐๑๔ สายทางเทศบาล ๗ (จากแยกถนนสว่างสามัคคี-แยกถนนเทศบาล ๕) หมูที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/09/2566   ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในกิจการงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รายการตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/09/2566   ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านแท่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/09/2566   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/09/2566   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริวณถนนรอบสวนสาธารณะปู่ตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/09/2566   จ้างถ่ายเอกสารและเข้าปกเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/09/2566   จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน ตามโครงการสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาลตำบลบ้านแท่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/09/2566   ซื้อของที่ระลึกตามโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบลตำบลบ้านแท่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/09/2566   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนรอบสระปู่ตา
4/09/2566   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนลำห้วยนาโหล่งจากแนวถนน คสล.เดิม
1/09/2566   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริวณถนนลำห้วยนาโหล่งจากแนวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม
1/09/2566   ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1/09/2566   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแท่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1/09/2566   ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/08/2566   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสสายทาง ชย.ถ. ๑๗-๐๑๔ สายทางเทศบาล ๗ (จากแยกถนนสว่างสามัคคี-แยกถนนเทศบาล ๕) บ้านสว่างสามัคคี หมู่่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/08/2566   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสสายทาง ชย.ถ. ๑๗-๐๑๔ สายทางเทศบาล ๗ (จากแยกถนนสว่างสามัคคี-แยกถนนเทศบาล ๕) หมูที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/08/2566   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสสายทาง ชย.ถ. ๑๗-๐๑๔ สายทางเทศบาล ๗ (จากแยกถนนสว่างสามัคคี-แยกถนนเทศบาล ๕) หมูที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/08/2566   จ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชย.ถ. ๑๗-๐๑๔ สายทางเทศบาล ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/08/2566   จ้างก่อาร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชย.ถ. ๑๗-๐๑๕ สายทางเทศบาลถนนสว่างจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/08/2566   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนเทศบาล 8/1 (ทางซอยเข้าบ้านนายจักรี กระต่ายทอง บ้านแท่น หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/08/2566   ซื้อจัดซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านแท่น ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1,037 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/08/2566   ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ในการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านแท่น รายการตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/08/2566   ก่อาร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชย.ถ. ๑๗-๐๑๕ สายทางเทศบาลถนนสว่างจิต
21/08/2566   ก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชย.ถ. ๑๗-๐๑% สายทางเทศบาล ๗
17/08/2566   จ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชย.ถ. ๑๗-๐๒๐ สายทางเทศบาล ๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/08/2566   จ้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชย.ถ.๐๗-๐๑๗ สายทางเทศบาล ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/08/2566   จ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชย.ถ. ๑๗-๐๓๕ สายทางเทศบาล ๒๒/๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/08/2566   จ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชย.ถ. ๑๗-๐๒๐ สายทางเทศบาล ๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/08/2566   จ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชย.ถ. ๑๗-๐๓๕ สายทางเทศบาล ๒๒/๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/08/2566   จ้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชย.ถ.๐๗-๐๑๗ สายทางเทศบาล ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง