เทศบาลตำบลบ้านแท่น
อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
https://www.banthaenlocal.go.th
นายสุชน พงษ์สระพัง
นายสุชน พงษ์สระพัง
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแท่น
093-6629919
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
621   คน
สถิติทั้งหมด
97966   คน
เริ่มนับวันที่ 8 มีนาคม 2559

ข้อมูลผู้บริหาร

นายสุชน พงษ์สระพัง
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแแท่น
093-6629919
ร.ต.ต.สายัณห์ งามสมบัติ
รองนายกเทศมนตรี
061-6867067
นายทศพล ราศรี
รองนายกเทศมนตรี
083-2872010
นายธวัช บุญมา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
095-4734098
นางสาวเปรมฤทัย จันจิตร
เลขานุการนายกเทศมนตรี
088-9900149
นายโกศล ใจเอ็นดู
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
088-5726961
นายโกศล ใจเอ็นดู
รองปลัดเทศบาล
088-5726961
นายวิชาญ น้อยลา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
064-4261989
นางสาวกัญญารัตน์ กุศลคุ้ม
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
090-2613132
.
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวจุฬาภรณ์ ต่อวาส
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
094-3624465
นายโกศล ใจเอ็นดู
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
088-5726961
นายโกศล ใจเอ็นดู
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
088-5726961